Skip to main content

TÍTOL I. CONSTITUCIÓ, DENOMINACIÓ, DOMICILI, DURADA I OBJECTIUS

Art. 1. Constitució

Es constitueix l’ASSOCIACIÓ AMIT-CAT (Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues a Catalunya) que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC2423, d’1 de juliol), la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març) i els seus estatuts. L’associació és d’ideologia no excloent, integrada per totes aquelles persones associades d’AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas), residents a Catalunya que vulguin participar-hi, acceptin els seus objectius i que assumeixin com a associades els drets i deures recollits en aquests Estatuts.

Constitución. Al amparo del art. 22 de la Constitución Española, Ley de Asociaciones vigente y demás normativa aplicable, se constituye en Madrid, la ASOCIACION DE MUJERES INVESTIGADORAS Y TECNOLOGAS, de ideología no excluyente, integrada por cuantas mujeres deseen participar en ella, acepten los fines y objetivos de la misma y asuman los derechos y deberes como asociadas recogidos en los presentes Estatutos.

Art. 2. Àmbit territorial I domicili

L’ASSOCIACIÓ AMIT-CAT desenvolupa les seves activitats a l’àmbit territorial a Catalunya, té la seva seu social a Barcelona, carrer Lluís Solé i Sabaris s/n, tot i que aquesta pot ésser canviada sempre que calgui, previ acord de la Junta Directiva, i també es poden establir totes les delegacions i representacions que es considerin necessàries.

Art. 3. Personalitat Jurídica

L’ASSOCIACIÓ AMIT-CAT tindrà responsabilitat jurídica pròpia i gaudirà de plena capacitat per a ser subjecte de drets i obligacions.

Art. 4. Durada

L’ASSOCIACIÓ AMIT-CAT (a partir d’aquí “l’Associació”), es constitueix per un temps indefinit, amb àmbit d’actuació nacional i internacional i sense finalitat lucrativa.

Art. 5. Objectius de l’ Associació

 1. Promoure el concepte de que dones i homes són igualment capaços de contribuir a l’excel·lència intel·lectual, científica i tecnològica.
 2. Promoure la idea de que la diversitat de gènere, així com la cultural, contribueix a enriquir i no a disminuir o entrar en conflicte amb l’excel·lència en aquests camps.
 3. Promoure els objectius d’igualtat de dones i homes en l’accés a l’activitat científica, i els d’igualtat en la participació del seu desenvolupament.
 4. Desenvolupar accions de sensibilització respecte a situacions de discriminació a fi i efecte de detectar els mecanismes conscients i subconscients que la fan possible.
 5. Treballar per aconseguir igualtat de drets i oportunitats per a les dones investigadores i tecnòlogues tant en els ambients públics com privats. Les situacions no igualitàries no canvien sense la nostra contribució en la reflexió respecte a les dades actuals i en emprendre accions correctores concretes.
 6. Treballar a fi d’augmentar el nombre de dones en Ciència, en tots el nivells de formació i d’exercici professional, en les Universitats, organismes públics de recerca (Consell Superior d’Investigacions Científiques i altres), i empreses.
 7. Elaborar recomanacions, basades en criteris internacionals, que permetin avançar les dones investigadores, avenç actualment estancat tant a Espanya com en altres països del nostre entorn.
 8. Reclamar la paritat en tribunals i comitès de selecció que adjudiquen llocs de treball o promocions en l’àmbit públic o privat de la recerca científica.
  En aquests tribunals, cap sexe serà menys del 40%. Si no hi ha prou dones qualificades en la institució o escalafó corresponents, s’invitarà a dones que pertanyin a altres institucions nacionals o europees.
 9. Recomanar als tribunals, comitès de selecció i gestors que es consideri desitjable, sense que això vulgui dir oblidar l’excel·lència, que la quantitat de dones i homes que obtinguin un lloc reflecteixi la proporció d’ambdós en el col·lectiu sol·licitant.
 10. Dissenyar i divulgar estratègies amb la finalitat d’eliminar desigualtats de gènere en l’àmbit de la ciència. Divulgar informació sobre pautes seguides en països del nostre entorn i en altres més avançats tecnològicament, i sobre els recursos emprats per les seves científiques per a trencar barreres i sostres limitants.
 11. Participar juntament amb altres organitzacions en la defensa dels drets de les dones i la seva total integració laboral i social en totes les àrees de recerca.
 12. Col·laborar amb les administracions, institucions i fundacions nacionals i internacionals amb l’objectiu de trobar-hi suport.
 13. Representar en totes les ocasions que es considerin oportunes una acció col·lectiva de recolzament en defensa dels drets de les dones en Ciència.
 14. Constituir xarxes de suport i recolzament per a totes les científiques i tecnòlogues a Espanya per evitar o denunciar la discriminació, marginació, manipulació i assetjament laboral o sexual.
 15. Fomentar en el nostre entorn la visió neutra, no sexista, de la Ciència, el seu desenvolupament i les seves aplicacions.
 16. Col·laborar en els àmbits autonòmic, nacional i internacional per avançar en aspectes educatius de la Ciència i la Recerca, sense biaixos de gènere. Lluitar per una Europa que tingui en compte les investigadores.

TÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN

Art. 6. Òrgans de govern

Els òrgans de govern de l’ Associació són:

 1. L’Assemblea General
 2. La Junta Directiva

Art. 7. L’Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’associació i les seves resolucions hauran d’ésser acceptades de manera col·lectiva i individual per totes les associades.

Art. 8. Les sessions de l’Assemblea

Les sessions de l’assemblea tindran caràcter ordinari o extraordinari, d’acord amb els presents Estatuts. L’assemblea General Ordinària es reunirà almenys un cop cada any. Serà convocada per la Junta Directiva 20 dies abans de la seva celebració com a mínim, mitjançant avís per escrit o correu electrònic a totes les associades, fent-hi constar el dia, lloc i hora de la seva celebració, ordre del dia i documentació oportuna addicional.

La segona convocatòria es considerarà automàticament mitja hora després de la primera.
L’Assemblea General Extraordinària la podrà convocar la Junta Directiva i en el termini que s’acordi, per pròpia iniciativa o a petició d’un terç de les associades.

Art. 9. Funcions de l’Assemblea General

 1. Elegir la Junta Directiva.
 2. Aprovar la Memòria anual de gestió que ha de presentar la Junta Directiva.
 3. Aprovar l’estat de Comptes de l’exercici anterior i el pressupost de l’exercici corrent.
 4. Aprovar la integració de l’Associació en Federacions o Xarxes, nacionals i internacionals.
 5. Cobrir les vacants de la Junta Directiva tant les produïdes per cessament reglamentari com per altres causes fins el moment de la sessió.
 6. Modificar els Estatuts de l’Associació.
 7. Fer la sol·licitud de declaració d’utilitat pública.
 8. Dissoldre l’Associació.
 9. Qualsevol altre acord que no sigui contrari a la Llei o als presents Estatuts.

Art. 10. Composició de l’Assemblea General

Formen l’Assemblea General els membres de la Junta Directiva més totes les associades que estiguin al corrent del pagament de les quotes de l’associació AMIT.

Art. 11. Acords de l’Assemblea

L’Assemblea General pot prendre acords vàlids per majoria simple i sempre que hi siguin present els 2/3 de les associades (quorum), en primera convocatòria, i en una segona convocatòria ho pot fer per majoria simple, sigui quin sigui el nombre d’associades present.

Art. 12. La Junta Directiva

La Junta Directiva estarà formada per Presidenta, Vicepresidenta, Secretària General, Tresorera i 2 Vocals.

Art. 13. Reunions de la Junta Directiva

La Junta Directiva es reunirà in situ almenys dos cops l’any, però podrà fer telereunions per mitjans electrònics amb la freqüència que s’hagi determinat en la primera reunió anual. Els càrrecs de la Junta Directiva seran triats per l’Assemblea General per dos anys, i podran ser renovats un sol cop. Per deixar un càrrec voluntàriament s’haurà de presentar a la Junta la dimissió escrita, tres mesos abans de que aquesta es faci efectiva, a menys que sigui realment impossible. Si la baixa deixa un càrrec vacant, la resta de la Junta podrà nomenar una associada pel càrrec en funcions.

Les persones que formin la Junta Directiva ocuparan els càrrecs gratuïtament, tot i que se’ls hi podrà reemborsar aquelles despeses degudament justificades que tinguin a veure amb el desenvolupament de les tasques pròpies del càrrec.

Art. 14. Funcions de la Junta Directiva

 1. La representació permanent dels interessos de l’Associació a Catalunya, d’acord amb les directrius adoptades per l’Assemblea.
 2. Mantenir les relacions amb la Junta Directiva d’AMIT, per tal d’informar sobre les conclusions de les reunions, proposta d’activitats i estat de comptes d’AMIT-CAT de manera periòdica.
 3. Convocar les reunions de l’Assemblea.
 4. Gestionar i executar els acords de l’Assemblea.
 5. Administrar el Patrimoni i els Fons de l’Associació.
 6. Acordar l’acceptació, si es dóna el cas, de donacions i fer sol·licituds de subvencions oficials i privades.
 7. Cobrir les vacants que hi hagi a la Junta entre Assemblees.
 8. Constituir comissions o grups d’estudi d’acord amb els objectius i necessaris pel bon funcionament de l’Associació.
 9. La redacció de la memòria, balanç i pressupostos.
 10. La preparació dels plans de treball i la preparació i manteniment de la pàgina web de l’Associació.
 11. Redacció del Reglament de funcionament intern que s’ha de presentar a l’Assemblea per a ser aprovat.
 12. Obrir expedients i aplicar, si cal, les sancions corresponents a:
  – Amonestacions
  – Suspensions temporals
  – Cessament en càrrecs, siguin o no electes
  – Expulsions
 13. Atorgar a la Presidenta, Vicepresidenta i Secretària General tants poders com siguin necessaris per a un funcionament normal de l’Associació.
 14. Qualsevol altra funció que li delegui l’Assemblea o li assigni el Reglament.

Art. 15. La representació de l’Associació

La representació de l’Associació la té la Presidenta, tot i que pot delegar total o parcial les seves funcions en la Vicepresidenta i/o Secretària General.

Art. 16. Funcions de la Presidenta

Són funcions de la Presidenta, les següents:

 1. Presidir i ordenar els debats de la Junta Directiva i l’Assemblea
 2. Representar l’Associació en tots els actes públics i privats en els que participi oficialment.
 3. Assumir les delegacions que li encarregui la Junta Directiva.
 4. Actuar com a representant legal de l’Associació en tots els actes i contractes en els que aquesta hagi d’intervenir, coordinadament amb la presidenta d’AMIT.
 5. Qualsevol altra reconeguda per les lleis i pel reglament vigent.

Art. 17. Funcions de la Vicepresidenta

Són funcions de la Vicepresidenta, les següents:

 1. Assumir les delegacions de caràcter directiu o representatiu que li encarregui la Presidenta.
 2. Procurar els fons de l’Associació

Art. 18. Funcions de la Secretària General

Són funcions de la Secretària General, les següents:

 1. Coordinar les activitats de l’Associació.
 2. Representar per delegació de la Presidenta l’Associació en tots aquells actes que sigui necessari.
 3. Custodia de llibres, documents, segells i registre de l’Associació.
 4. Tinença de registre d’associades, amb indicació d’altes i baixes, coordinadament amb la Secretaria General d’AMIT.
 5. Redactar, conjuntament amb la Presidenta i la Vicepresidenta, les Actes de l’Assemblea i de la Junta Directiva.

Art. 19. Funcions de la Tresorera

Són funciones de la Tresorera, les següents:

 1. Administració dels fons de l’Associació d’acord amb allò prescrit per la Junta Directiva o l’Assemblea General.
 2. Executar els pagaments ordenats per la Presidenta.
 3. Dirigir la comptabilitat de l’Associació.
 4. Redactar el pressupost anual i el balanç, que presentarà a la Junta Directiva a fi i efecte de sotmetre’l a l’aprovació de l’Assemblea General.

TÍTOL III. ASSOCIADES

Art. 20. Per a ser membre de l’Associació

Per a ser membre de l’Associació, cada associada haurà d’acceptar els objectius establerts a l’article 5 d’aquests Estatuts, acceptar i complir els requisits establerts als Estatuts i abonar la quota corresponent d’AMIT (a qui es pagarà directament). Serà un requisit indispensable per pertànyer a l’Associació estar realitzant o haver fet recerca, docència o gestió en Ciència, Tecnologia o Humanitats. Les associades podran aprofitar i participar en totes les activitats que dugui a terme l’Associació.

Art. 21. La falta de pagament de la quota

La falta de pagament a AMIT per part de l’associada, implicarà la pèrdua del dret a vot en l’Assemblea de l’Associació. La falta de pagament de tres quotes anuals consecutives comportarà ser donada de baixa en AMIT i, en conseqüència, en l’Associació.

Qualsevol associada que segons la Junta Directiva, desenvolupi activitats i accions contraries als objectius i al bon nom de l’Associació, o no compleixi els Estatuts, veurà suspesa la seva condició d’associada, se la podrà expedientar, i si cal donar-la de baixa de manera definitiva.

TÍTOL IV. PATRIMONI I RECURSOS ECONÒMICS

Art. 22. Recursos econòmics

Per fer front a les seves finalitats i aconseguir patrimoni, l’Associació comptarà amb els següents recursos econòmics:

 1. Les donacions que rebi.
 2. Les subvencions oficials o privades que aconsegueixi.
 3. Els ingressos derivats d’activitats que tinguin a veure amb la consecució dels objectius propis, sempre que passin a formar part del Patrimoni de l’Associació, i que estiguin dins les normes jurídiques vigents.

El Patrimoni fundacional de l’Associació és de 100 euros.

Art. 23. Els fons de l’Associació

Els fons de l’Associació seran dipositats en un compte bancari i en podran disposar la Presidenta, la Vicepresidenta, la Secretària General i la Tresorera, i per fer-ho n’hi haurà prou amb la signatura de dues d’elles.

TÍTOL V. DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Art. 24. Per a dissoldre l’Associació

Per a dissoldre l’Associació, farà falta l’acord de l’Assemblea General, convocada expressament, pres per una majoria de dos terços de les associades.

En cas de dissolució, el seu patrimoni s’haurà de dedicar a realitzar activitats d’interès general d’acord amb l’Article 5 d’aquests Estatuts, prèvia consulta amb AMIT i conforme a allò establert en la llei d’Associacions. Tot això no té a veure amb aquells bens que provinguin de subvencions públiques, que quedaran afectats per les finalitats establertes per les Administracions corresponents.

En cas de dissolució d’AMIT com associació d’àmbit estatal, AMIT-CAT es reserva el dret de mantenir la seva personalitat jurídica i els seus objectius i activitats.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL i TRANSITÒRIA

DISPOSICION ADICIONAL

En cas de conflicte entre associades, intervindrà la Junta Directiva, o una comissió d’arbitratge que nomeni, per resoldre’l o, si cal, actuar judicialment.

DISPOSICION TRANSITORIA

La modificació d’aquests Estatuts entrarà en vigor a partir de la seva aprovació en l’Assemblea General.